Tuesday 12 January 2010

自創小食 --- 芝士牛角包

最近幾天因為落雪既關係
沒有到超市買餸...
所以屋入面輕便又可以飽肚既食物不多...

雪櫃裏還有很多芝士
和一個牛角包...
最後我便做了一個頂得下肚餓的芝士牛角包 了

食了都很滿足!!!

No comments:

Post a Comment