Sunday 30 January 2011

2011-01-30 Update

最近還是沒有Programming 既心情...
還是在放假的心情...
所以嘗試在Tidy up 電腦的舊檔案時...
發現了有很多珍寶...
很多回憶...原來以前既自己真係幾瘦的 =P
真係想可以回復之前咁瘦...

還有很多File 要整理...
希望...遲下可以找到更多的珍寶

回憶起以前的喜悅...

突然間..整個人都充滿動力!!!

No comments:

Post a Comment